Projectes

Premi Mercè Rodoreda

Bases

Òmnium Cultural i Fundació Enciclopèdia Catalana amb l’objectiu de prestigiar la literatura catalana i estimular la creació, convoquen el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions per a obres inèdites en català, d’acord amb les bases següents:

1. REQUISITS
Poden optar al Premi Mercè Rodoreda les obres de contes o narracions originals i inèdites, escrites en català. La presentació d’una obra al Premi Mercè Rodoreda comporta, necessàriament, que l’autor o autora no en té compromesos els drets d’edició i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi pendent d’adjudicació ni ha estat premiada en altres concursos.

2 . FORMA DE PRESENTACIÓ
Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de discriminació, les obres s’han de presentar obligatòriament amb pseudònim. Un jurat independent farà la valoració dels originals rebuts sense conèixer la identitat dels autors o autores que els han presentat.

Per garantir l’anonimat, les obres han d’enviar-se per correu electrònic, en un arxiu PDF, a [email protected] L’adreça de correu electrònic remitent no ha d’identificar l’autor o autora. El nom de l’arxiu i  l’assumpte del correu ha de ser obligatòriament el pseudònim del participant.

Així mateix, caldrà lliurar-ne tres còpies en paper, degudament enquadernades, a la seu nacional d’Òmnium Cultural (Carrer Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona). A la coberta haurà de constar-hi el títol de l’obra i el pseudònim i especificar que l’obra concorre al Premi Mercè Rodoreda. També caldrà adjuntar un sobre tancat, amb el títol de l’obra i el pseudònim a l’exterior. A l’interior del sobre caldrà repetir el títol de l’obra i detallar el nom i cognoms de l’autor/a i les seves dades de contacte (telèfon i correu electrònic).

Les obres presentades hauran de tenir una extensió mínima de 100 fulls Din-A4 (2.100 caràcters per full, aproximadament) per una sola cara, i degudament relligats.

Òmnium Cultural tindrà custòdia d’aquestes pliques fins al moment d’adjudicació del premi. Posteriorment les destruirà, així com els originals de les obres que no hagin estat guardonades.

3. TERMINI D’INSCRIPCIÓ
El termini per formalitzar la inscripció i presentar la documentació clou el 27 de setembre de 2019. Això no obstant, es podran admetre aquells originals que hagin estat enviats per correu abans de la data límit, sempre que siguin rebuts en un termini que no alteri el desenvolupament normal del concurs.

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

4. JURAT I RESOLUCIÓ
L’adjudicació del Premi Mercè Rodoreda anirà a càrrec d’un jurat de cinc membres, independent i paritari, format per Francesco Ardolino, Joana Masó, Jordi Mir, Marina Porras i Clàudia Rius.

El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Si, tanmateix, el jurat creu per unanimitat que cap de les obres presentades no assoleix a qualitat mínima per ser guardonada, el Premi Mercè Rodoreda podrà no ser adjudicat. El premi no podrà ser dividit en cap cas. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La comunicació pública de l’adjudicació del Premi Mercè Rodoreda tindrà lloc durant la celebració de la Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes, d’aquest any 2019. Un cop adjudicat el premi, no es retornaran els originals presentats.

5. PREMI
L’import del premi serà de 6.000 euros, aportats íntegrament per Edicions Proa en concepte de drets autor, i serà la mateixa editorial la responsable de fer la liquidació.

6. PUBLICACIÓ DE L’OBRA
L’atorgament del Premi comporta que l’autor/a cedeix en exclusiva a Edicions Proa tots els drets d’explotació de l’obra guanyadora per a totes les llengües i per a tot el món i per a tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual. La cessió inclou entre d’altres els drets de reproducció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra índole; distribució en qualsevol format o suport i canal, i mitjançant venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma; comunicació pública a través de projecció audiovisual, representació escènica, emissió per radiodifusió, transmissió per cable, fibra òptica, amb fils o sense, sistemes telemàtics, digitals o online, incorporació en bases de dades o mitjançant qualsevol altre sistema; transformació, traducció, adaptació a obra audiovisual o dramàtica, o d’altres obres derivades; i en general, per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió coneguts fins al moment de l’atorgament del Premi, en tots els països i llengües del món.

L’autor o autora guardonat amb el Premi Mercè Rodoreda s’obliga a subscriure el contracte o contractes, i qualsevol document que sigui necessari, per formalitzar oportunament aquesta cessió, en què es recullin les condicions d’aquestes bases.

Edicions Proa podrà subscriure amb qualsevol altra companyia del seu grup, o amb tercers, els acords que resultin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en diverses modalitats o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa o mitjançant qualsevol societat del seu grup.

L’autor o autora de l’obra guardonada es compromet a implicar-se en la campanya de promoció del llibre, atenent els mitjans de comunicació i participant en les activitats i presentacions arreu del territori que es considerin oportunes per a aquesta finalitat.

7. DRET D’OPCIÓ PREFERENT SOBRE LES OBRES PRESENTADES
Edicions Proa tindrà opció preferent durant un termini màxim de dos mesos per decidir la publicació de la resta d’obres presentades.

8. DADES PERSONALS
El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els autors en el marc del Premi Mercè Rodoreda és Òmnium Cultural i seran tractades per atendre la seva sol·licitud de participació en el mateix. La base legal per al tractament de les dades és la relació contractual nascuda per la participació en el Premi Mercè Rodoreda.

Les dades personals es podran comunicar a Edicions Proa per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment i es conservaran.

Es podrà sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a [email protected] En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Autoritat de Control.

.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de permetre't la navegació amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del teu comportament i la gestió d'espais publicitaris. L'accés i ús del web implica la teva acceptació. Per a més informació, pots accedir a la nostra Política de cookies.