Projectes

Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any

El jurat

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Rosa Cabré

  Catedràtica emèrita UB
  Reus, 1951

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Maria Dasca

  Professora Universitat de Harvard
  Tarragona, 1977

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Carme Gregori

  Professora Universitat de València
  La Safor, 1961

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Oriol Izquierdo

  Crític i gestor cultural
  Barcelona, 1963

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Xavier Pla

  Professor UDG
  Girona, 1966

El reglament del jurat

I. Composició del jurat

1. El jurat del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any està integrat per cinc persones de reconegut prestigi en l’àmbit acadèmic i/o de la crítica literària.

2. Aquestes persones hauran de ser independents del món editorial. Això és: no hauran de tenir contractes vigents amb cap segell editorial ni hauran de tenir vincles professionals, accionarials o cooperatius amb cap empresa editorial. 

3. La composició del jurat haurà de contemplar la paritat de gènere i, en la mesura del possible, la diversitat generacional i territorial.

II. Renovació del jurat

4. Cada tres anys se substituiran els dos membres de més antiguitat del jurat. Els primers anys, i fins a renovar els 5 membres inicials, se seguirà l’ordre alfabètic del primer cognom.

5. La cobertura dels llocs vacants es farà pel procediment següent:

Proposta de candidats:

a) Cada membre cessant del jurat podrà proposar el nom d’un candidat i el comunicarà a la Junta Directiva d’Òmnium Cultural. 

b) Els membres de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural o les seves comissions també podran proposar candidats.

c) Els noms proposats hauran de garantir que el jurat resultant segueixi complint els requisits expressats en el punt I. d’aquest reglament.

Elecció

d) La Junta Directiva, reunida en sessió plenària, procedirà a elegir els nous membres del jurat d’entre els candidats rebuts. L’elecció es farà per consens o, si no és possible, per votació.

6. Les vacants en el jurat que es produeixin per renúncia, defunció o qualsevol altra causa que no sigui l’esgotament del mandat, també seran cobertes mitjançant aquest procediment.

III. Reunió, deliberació i atribucions del jurat

7. El jurat del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any es reunirà, com a mínim, dos cops dins de cada cicle: un a primers de desembre, per escollir les tres obres finalistes, i l’altre a primers de febrer, per escollir la novel·la guanyadora. Si el propi jurat o els organitzadors ho consideren necessari, el jurat es podrà reunir en més ocasions.

8. Perquè el jurat resti vàlidament constituït, caldrà que assisteixin a les reunions, com a mínim, quatre dels seus cinc membres. En cas que no s’arribés a aquest nombre, el jurat haurà de tornar-se a reunir, en segona convocatòria, dins les quaranta-vuit hores següents a la seva convocatòria. En aquest cas el quòrum s’establirà en tres membres.

9. Els membres del jurat hauran d’assistir a les reunions, o bé presencialment o bé a través de videoconferència. La delegació de vot no és vàlida. Els membres que no hagin assistit a les reunions no podran recórrer el veredicte resultant.

10. Els membres del jurat emetran el veredicte a partir de les obres preseleccionades per un comitè de selecció professional. Tanmateix, si ho consideren oportú, podran prendre en consideració qualsevol altra novel·la que compleixi el requisits expressats en el punt 2 de les Bases.

11. El veredicte del jurat serà adoptat per consens i, si no és possible, per majoria dels membres assistents a les reunions convocades a aquests efectes.

12. Les deliberacions del jurat i el vot dels seus membres seran secrets.

13. El membre de menor edat actuarà com a secretari del jurat. La seva tasca consistirà en la redacció de les actes, que hauran de ser signades per tots els membres assistents a les reunions.

14. El president o presidenta d’Òmnium Cultural, o la persona en qui delegui, podrà assistir a la reunió plenària del jurat amb veu però sense vot.

15. La tasca del jurat serà remunerada.

16.Formar part del jurat implica acceptar el que estableix aquest reglament.

17. Tots els dubtes sobre la interpretació o aplicació d’aquest reglament, així com les situacions o casos que no hi són previstos, seran resolts per la Junta Directiva d’Òmnium Cultural amb caràcter d’urgència i de forma inapel·lable.

Barcelona, abril de 2017

 

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de permetre't la navegació amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del teu comportament i la gestió d'espais publicitaris. L'accés i ús del web implica la teva acceptació. Per a més informació, pots accedir a la nostra Política de cookies.