En dades

DADES ECONÒMIQUES

INGRESSOS

0 %
Quotes de socis
0 %
Donatius i patrocinis
0 %
Activitats
0 %
Ajuts públics i locals

DESPESES

0 %
Activitats i campanyes
0 %
Funcionament ordinari
0 %
Personal
0 %
Promoció i difusió

PER QUÈ ÉS IMPORTANT
LA TEVA AJUDA?

SOM ÒMNIUM

Creixement de socis l’any 2018

GENER

0

FEBRER

0

MARÇ

0

ABRIL

0

MAIG

0

JUNY

0

JULIOL

0

AGOST

0

SETEMBRE

0

OCTUBRE

0

NOVEMBRE

0

DESEMBRE

0

Perfil dels socis

2018

0 %
dones
0 %
homes

2019

0 %
dones
0 %
homes

2020

0 %
dones
0 %
homes

Edat dels socis

0 %
46-65 anys
0 %
0-16 anys
0 %
+65 anys
0 %
17-30 anys
0 %
31-45 anys