Omnium Cultural - Llengua Cultura País

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

110.462 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

110.462 socissocis a tot el món

Saber-ne més

La Pedrera: sostres i forja

La Pedrera: sostres i forja
Galdric Santana, David Ferrer, Pere Vivas
Triangle Postals, S.L.
No ficció
Sinopsi: 

Gaudí segueix sorprenent i apassionant els experts. Cada nova aproximació que realitzen a la seva obra revela facetes i detalls desconeguts fins ara del treball del genial arquitecte. Els llibres La Pedrera Sostres i La Pedrera Forja ?a càrrec, res- pectivament, dels arquitectes Galdric Santana i David Ferrer? ens descobreixen aspectes inèdits de la Casa Milà explicats amb fotografies que mai abans no s'havien fet, moltes de les quals són d'espais no accessibles al públic, realitzades per Pere Vivas. A La Pedrera Sostres ens sorprenen els cels rasos de les habita- cions en escapar del pla horitzontal que els és propi, així com la nova plàstica que presenta la seva ornamentació i que fins ales- hores mai no s'havia vist. Per la seva banda, La Pedrera Forja posa en valor la reixe- ria de l'edifici ?evidenciant el grau de virtuosisme, sense parangó a Europa, al qual havia arribat la forja catalana de principis del segle xx? i que constitueix per si mateixa un dels conjunts escultòrics més rellevants de l'art contemporani.

Gaudí sigue sorprendiendo y apasionando a los expertos. Cada nueva aproximación que realizan a su obra revela facetas y detalles del trabajo del genial arquitecto desconocidos hasta ahora. Los libros La Pedrera Sostres y La Pedrera Forja ?a cargo, respectivamente, de los arquitectos Galdric Santana y David Ferrer? nos descubren aspectos inéditos de la Casa Milà explicados con fotografías de Pere Vivas que nunca antes se habían realizado, muchas de las cuales son de espacios no accesibles al público. En La Pedrera Sostres nos sorprenden los cielos rasos de las habitaciones al escapar del plano horizontal que les es propio, así como la nueva plástica que presenta su ornamentación y que no se había visto hasta entonces. Por su parte, La Pedrera Forja pone en valor la rejería del edificio ?evidenciando el grado de virtuosismo, sin parangón en Europa, a que había llegado la forja catalana de principios del siglo xx? y que constituye por sí sola uno de los conjuntos escultóricos más relevantes del arte contemporáneo.

Gaudí continues surprising and thrilling the experts. Each new approach made to his work reveals facets and details of the brilliant architect?s work unknown until now. The books La Pedrera Sostres and La Pedrera Forja ?entrusted, respectively, to the architects Galdric Santana and David Ferrer? reveal to us unknown aspects of Casa Milà, and explained with photos by Pere Vivas that have never been taken before, many of which are spaces not accessible to the public. In La Pedrera Sostres we are amazed by the level ceilings of the rooms on escaping from the horizontal plane to which they belong, as well as the new modelling of its ornamentation and which had not been seen until then. La Pedrera Forja provides an appraisal of the building?s wrought ironwork ?demonstrating the level of virtuosity, incomparable in Europe, that had reached Catalan wrought ironwork in the early 20th century? and which constitutes in itself one of the most relevant sculptural series of contemporary art.