Omnium Cultural - Llengua Cultura País

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

102.322socis a tot el món

Saber-ne més

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

102.322socis a tot el món

Saber-ne més

Avís legal i privadesa

Condicions legals, privadesa i drets.
AVÍS LEGAL
 
El titular del lloc web allotjat a la URL www.omnium.cat (el ”Web”) és ÒMNIUM CULTURAL (“ÒMNIUM”), les dades d’identificació de la qual són les següents:
 
Domicili social: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
C.I.F. nº: G-08310070 
Telèfon: +34-93.319.80.50
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, núm. de registre 988
 
Accés al Web
 
L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web per part dels seus usuaris. 
 
L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al Web.
 
Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web. 
 
Utilització i funcionament del Web 
 
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al Web. 
 
Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix. 
 
S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, la resta de polítiques del Web, ÒMNIUM es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.
 
ÒMNIUM fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, ÒMNIUM no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.
 
Donacions
 
En el cas que l'usuari desitgi fer una donació a ÒMNIUM a través del Web, l'usuari haurà de facilitar les dades personals previstes en el formulari habilitat a la secció https://www.omnium.cat/donatius/donacions/ 
 
El registre implica que l’usuari declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.
 
L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari a partir d’un euro (1€) i es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit o transferència bancària. 
 
En el supòsit que ÒMNIUM detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificarà immediatament a l’usuari per a que pugui esmenar-lo el més aviat possible.
 
Un cop realitzada la donació, l'usuari rebrà una confirmació que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s'efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l'entitat financera de l’usuari.
 
Responsabilitat
 
Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. 
 
En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.  
 
ÒMNIUM no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés i/o ús de la informació continguda al Web, incloent i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet. 
 
Addicionalment, ÒMNIUM no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.
 
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que ÒMNIUM pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.
 
Política en matèria d’enllaços (links)
 
a) Enllaços amb el Web
 
Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de sol·licitar-ho a ÒMNIUM i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podran allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb ÒMNIUM. 
L’enllaç no implica que ÒMNIUM avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, ÒMNIUM procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç. 
b) Enllaços amb altres webs
 
En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).
En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d’ÒMNIUM amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, ÒMNIUM no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.
Propietat Industrial i Intel·lectual
 
Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’ÒMNIUM o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat d’ÒMNIUM o dels seus llicenciants.
 
L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.
 
En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius d’ÒMNIUM.
 
La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ÒMNIUM podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.
 
Nul·litat
 
Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar l’Avís Legal de forma integral.
 
Jurisdicció
 
En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

POLÍTICA DE COOKIES
 
Mitjançant l’accés i ús del Web, l’usuari accepta que ÒMNIUM pot utilitzar cookies pròpies i de tercers (en concret, Google Analytics, Cloudflare, Facebook i Youtube), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web en base a característiques predefinides, el seguiment i anàlisis del seu comportament i la gestió d’espais publicitaris. 
 
Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat web amb la finalitat de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar una navegació més ràpida. 
 
L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no.
 
Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, com aquests que es detallen a continuació: 
 
    • Configuració de cookies d'Internet Explorer
    • Configuració de cookies de Firefox
    • Configuració de cookies de Google Chrome
    • Configuració de cookies de Safari
 
Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.  
 
En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part d’ÒMNIUM del Web. 
 
Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a dades@omnium.cat. 


CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

 
Aquestes Condicions Generals de Contractació s’apliquen als serveis oferts per ÒMNIUM CULTURAL (“ÒMNIUM”), a través del web allotjat a la URL www.omnium.cat (“Web”) a qualsevol usuari que vulgui adherir-s’hi com a soci (el/s “Soci/s”).
 
Les dades d’identificació d’ÒMNIUM són les següents:
 
Domicili Social: C/ Diputació, 276, pral. 08009 (Barcelona)
N.I.F: G-08310070
Correu electrònic: info@omnium.cat
Fax: (+34) 93.310.69.00
Telèfon: (+34) 93.319.80.50
 
L’adhesió com a Soci a través del Web comporta l'acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Contractació, així que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les Condicions Generals, l’adhesió com a Soci no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l'assumpció de cap tipus d'obligació ni de responsabilitat per part d’ÒMNIUM.
 
A l’adherir-se com a Soci d’ÒMNIUM, el Soci declara tenir capacitat legal per contractar els serveis del Web. 
 
ÒMNIUM es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, per la qual cosa, abans fer-te soci, llegeixi atentament el seu contingut ja que és responsabilitat del Soci revisar les Condicions Generals de Contractació abans de participar-hi.
 
Alta de Soci
 
Per esdevenir Soci, l’usuari ha de triar la quota a ingressar segons la modalitat oferta a través del Web. Posteriorment, haurà de donar-se d’alta omplint les dades personals i escollint els mètodes i modalitats de pagament.
 
Preu i forma de pagament
 
El preu per fer-se Soci varia segons la quota triada, tal i com s’indica a la secció www.omnium.cat/fes-te-soci/.
 
El Soci podrà realitzar el pagament de la quota segons els mètodes de pagament següents:
 
Targeta de dèbit o crèdit: el Soci haurà d’incloure el número de la seva targeta així com la resta d’informació addicional que li sigui requerida en el procediment d’aportació. El càrrec es farà una vegada que sigui acceptat per l’entitat financera.
 
Compte corrent: el Soci haurà d’incloure el número del seu compte corrent.
 
Una vegada s’hagi fet el pagament de la quota, el Soci rebrà una notificació d’ÒMNIUM, confirmant que el pagament s’ha realitzat correctament.
 
Desistiment
 
El Soci disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des que es doni d’alta per exercir el dret de desistiment excepte que ja hagi estat beneficiari dels serveis oferts als Socis.
 
Per l’exercici del dret de desistiment, el Soci haurà de complimentar el Formulari de Desistiment. Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del Formulari de Desistiment, ÒMNIUM realitzarà l’abonament de l’import íntegre abonat.
 
Queixes i reclamacions
 
El Soci podrà contactar amb ÒMNIUM, a través del formulari previst en la secció “Atenció al Soci” del Web, per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent-se ÒMNIUM a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un (1) mes des que són presentades.
 
Protecció de dades personals
 
En compliment del que preveu la normativa vigent, en relació a les dades personals del Soci facilitades, regeix allò previst en la Política de Privacitat1.
 
NUL·LITAT
 
SI QUALSEVOL DE LES CLÀUSULES DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ FOS DECLARADA, TOTAL O PARCIALMENT, NUL·LA O INEFICAÇ, TAL NUL·LITAT O INEFICÀCIA AFECTARÀ NOMÉS A L’ESMENTADA DISPOSICIÓ O A LA PART DE LA MATEIXA QUE RESULTI NUL·LA O INEFICAÇ, I LES MATEIXES ROMANDRAN VIGENTS EN TOTA LA RESTA, TENINT-SE PER NO POSADA TAL DISPOSICIÓ O LA PART DE LA MATEIXA QUE RESULTI AFECTADA. A TALS EFECTES, LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ NOMÉS DEIXARAN DE TENIR VALIDESA EXCLUSIVAMENT RESPECTE LA DISPOSICIÓ NUL·LA O INEFICAÇ, I CAP ALTRA PART O DISPOSICIÓ DEL MATEIX QUEDARÀ ANUL·LADA, INVALIDADA, PERJUDICADA O AFECTADA PER TAL NUL·LITAT O INEFICÀCIA, LLEVAT QUE PER RESULTAR ESSENCIAL HAGUÉS D’AFECTAR A LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE FORMA INTEGRAL.
 
Jurisdicció competent
 
En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generales de Compra, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que prevegi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.