Projectes

VOC – Festival Òmnium de Curtmetratges

Premis

Premi del jurat al millor curtmetratge documental
3.000€

Premi del jurat al millor curtmetratge de ficció

3.000€

Premi Jurat Jove
3.000€ en lloguer de material de rodatge (col·laboració amb Napalm).

Premi del públic al millor curtmetratge documental
1.000 €

Premi del públic al millor curtmetratge de ficció
1.000 €

* Tots els projectes seleccionats reben un pagament de 400€ en concepte de drets d’autor.


Jurat oficial

 • NeusBallus_Headshot

  Neus Ballús

  Directora de cinema, guionista i muntadora. Sis dies corrents (2021)

   

 • macià florit

  Macià Florit

  Realitzador i productor audiovisual a Elsabeth. Pedra pàtria (2021)

 • Pol foto

  Pol Roig

  Cinesta i programador. Demonstration (2014)

 • Nathalie Modigliani

  Nathalie Modigliani

  Co-fundadora & co-directora de MODIband Projectes culturals.

 • Anna Giralt.DSCF9223

  Anna Giralt

  Cineasta i investigadora. Robin Bank (2022)


Jurat Jove

En col·laboració amb el Manlleu Film Festival

 • SALAH

  Salah Haddad

  Estudiant de comunicació audiovisual.

 • Ainhoa

  Ainhoa Ferreras

  Estudiant de comunicació audiovisual.

 • Joaquim

  Joaquim Mayol

  Estudiant de comunicació audiovisual.


Reglament del jurat

COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat està integrat per cinc persones de diversos perfils i de reconegut prestigi professional dins l’àmbit del cinema en català.
Aquestes persones no podran formar part dels equips tècnics o artístics dels curtmetratges seleccionats.
La composició del jurat haurà de tenir en compte la paritat de gènere i, en la mesura que sigui possible, la diversitat professional dins del sector cinematogràfic, la diversitat generacional i territorial.

RENOVACIÓ DEL JURAT

Cada quatre anys se substituiran els membres amb més antiguitat del jurat.
La cobertura dels llocs vacants es farà pel procediment següent:

Proposta de candidats:

Els membres de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural o les seves comissions proposaran els candidats.
Els noms suggerits hauran de garantir que el jurat resultant continuï complint els requisits expressats en el punt I d’aquest reglament.

Elecció

La Junta Directiva procedirà a elegir els nous membres del jurat.
Les vacants en el jurat que es produeixin per renúncia, defunció, incompatibilitat o qualsevol altra causa que no sigui l’esgotament del mandat, també seran cobertes mitjançant aquest procediment.


REUNIÓ, DELIBERACIÓ I ATRIBUCIONS DEL JURAT

El jurat del VOC Festival Òmnium de curtmetratges es reunirà, com a mínim una vegada, dins el període de quinze dies previs a la celebració  de la Cloenda del Festival. Si el mateix jurat o els organitzadors ho consideren necessari, el jurat es podrà reunir en més ocasions. El jurat es compromet, en la mesura que li sigui possible, a visionar tots els curtmetratges seleccionats al cinema.

Perquè el jurat resti vàlidament constituït, caldrà que assisteixin a les reunions, com a mínim, quatre dels seus cinc membres. En cas que no s’arribés a aquest nombre, el jurat haurà de tornar-se a reunir, en segona convocatòria, dins les quaranta-vuit hores següents a la seva convocatòria. En aquest cas el quòrum s’establirà en tres membres.

Els membres del jurat hauran d’assistir a les reunions, o bé presencialment o bé a través de videoconferència. La delegació de vot no és vàlida. Els membres que no hagin assistit a les reunions no podran recórrer contra el veredicte resultant.

Els membres del jurat tindran a la seva disposició totes les obres presentades.

El veredicte del jurat serà adoptat per consens i, si no és possible, per majoria dels membres assistents a les reunions convocades a aquests efectes.

Les deliberacions del jurat i el vot dels seus membres seran secrets.

El membre de menor edat actuarà com a secretari del jurat. La seva tasca consistirà en la redacció de les actes, que hauran de ser signades per tots els membres assistents a la reunió.

El president o presidenta d’Òmnium Cultural, o la persona en qui delegui, podrà assistir a la reunió plenària del jurat amb veu però sense vot.

La tasca del jurat serà remunerada.

Formar part del jurat implica acceptar el que estableix aquest reglament.

Tots els dubtes sobre la interpretació o aplicació d’aquest reglament, així com les situacions o casos que no hi són previstos, seran resolts per la Junta Directiva d’Òmnium Cultural amb caràcter d’urgència i de forma inapel·lable.

Barcelona, setembre 2023