Carregant Esdeveniments

Ja teniu les bases de la 28a Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental

Actes i activitats

7 de juliol, 15:48h - 6 d'octubre, 21:59h de 2017

Podeu fer-nos arribar els originals fins al divendres 6 doctubre.
La festa tindrà lloc el divendres 24 de novembre a la Sala Tarafa de Granollers

Òmnium Vallès Oriental convoca els premis de la XXVIII Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental

Els premis convocats són: 

– 28è Premi de Novel·la Josep Saperas
– 28è Premi de Poesia Estabanell Energia
– 7è Premi Ramon Casanovas
– 17è Premi Jaume Camp de Sociolingüística
– 6è Premi Eugeni Xammar

Els premis pretenen fomentar la creació literària en llengua catalana així com reconèixer la tasca que fan algunes entitats i/o persones en favor de la nostra llengua.

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 24 de novembre a la Sala Francesc Tarafa de Granollers

Podeu llegir les bases dels premis a continuació:
 

XXVIII FESTA DE LES LLETRES CATALANES DEL VALLÈS ORIENTAL

CONDICIONS GENERALS

-Només es pot presentar un treball a concurs.

-Tots els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no han d’haver estat guardonats prèviament, ni presentats simultàniament en cap altre concurs, com tampoc editats.

-Se n’haurà de lliurar una còpia (llevat del premi Eugeni Xammar), en fulls DIN-A4, mecanografiats a una sola cara, a doble espai i degudament relligats. Aquesta documentació haurà d’anar acompanyada també de la presentació en suport informàtic. En el cas del premi Eugeni Xammar se n’hauran de lliurar tres còpies.

-Les obres s’han de presentar acompanyades d’un sobre tancat o plica, el qual ha de contenir les dades personals de l’autor (nom, cognoms, número de carnet d’identitat, adreça, telèfon mòbil i correu electrònic). A l’exterior del sobre hi ha de figurar el títol de l’obra amb el lema.

-En cas de presentar alguna obra amb pseudònim, les dades anteriorment esmentades s’inclouran a l’interior d’un altre sobre on figuri la inscripció pseudònim i el nom de referència.

-La junta d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental estableix un secretariat de premis per a la gestió i coordinació dels aspectes administratius relacionats amb els jurats, els premis i els treballs que hi concorren.

-Els treballs es podran lliurar o trametre per correu a:

Òmnium Cultural del Vallès Oriental
Secretariat de Premis (tel. 938 792 279 o 618 157 08401
carrer Espí Grau 1, 3r · 08401 Granollers

-També es podran lliurar físicament als punts col·laboradors següents:

Llibreria L’Alguer Set
carrer Alguersuari, 7 · 08470 Sant Celoni
Tel. 938 485 204

Llibreria L’Esplai
carrer Banys, 35 · 08530 la Garriga
Tel. 938 714 970

Òmnium Baix Montseny (Vil·la Paquita)
Av. Rei en Jaume, 114 · 08440 Cardedeu

Contrapunt, Diari de Mollet
Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos · 08100 Mollet del Vallès

-El termini de recepció serà fins al dia 6 d’octubre del 2017.

-El jurat serà nomenat per Òmnium Cultural del Vallès Oriental. Preferentment seran persones del Vallès Oriental, especialment versades en la comarca, els àmbits de la llengua i cultura catalana en general o de la literatura (premis literaris). Eventualment també es podran nomenar altres persones de trajectòria reconeguda.

-El veredicte dels jurats es farà públic en el marc de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental, el 24 de novembre del 2017.

-Els premis poden ser declarats deserts, si així ho estima el jurat raonadament. La dotació del premi pot estar subjecta a la retenció corresponent en concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

-Òmnium Cultural es reserva els drets d’autoria de la primera edició de les obres premiades, en qualsevol suport, i en tot cas fins a un any després de la concessió del premi. Passat aquest termini o per a edicions ulteriors que s’escaiguin, els autors podran editar les obres tot fent esment del guardó concedit i d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental. En el cas d’incomplir les bases dels premis pel que fa a la publicació de les obres guanyadores, els autors hauran de retornar l’import íntegre del premi.

-Al cap de tres mesos del veredicte, els treballs no reclamats seran destruïts.

-Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel Secretariat de Premis d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, escoltat el parer del jurat corresponent.

-La participació suposa l’acceptació d’aquestes normes generals, i de les condicions específiques de cada premi, com també dels drets i deures que se’n derivin.

-Per a més informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 938 792 279, o també per correu electrònic a l’adreça [email protected].

 

PREMIS LITERARIS

28è Premi de Novel·la Josep Saperas
Patrocinat per la família Saperas

 Dotat amb 3.000 euros.

Condicions específiques: els treballs hauran de tenir una extensió d’entre 80 i 140 fulls DIN A4, amb lletra del cos 12 i 30 línies per pàgina.

28è Premi de Poesia Estabanell Energia
Patrocinat per Estabanell Energia SA

Dotat amb 1.800 euros.
Condicions específiques: els treballs hauran de tenir una extensió d’entre 250 i 800 versos.

 

PREMIS DE LLENGUA

7è Premi Ramon Casanovas
Patrocinat per la família Casanovas

El nom de Ramon Casanovas vol retre homenatge i perpetuar la memòria de qui va ser un defensor constant de la llengua i la cultura catalana al Vallès Oriental, que també va ser fundador, president i president honorari de la seu territorial d’Òmnium Cultural.

Dotat amb 1.000 euros. Condicions específiques:

-Està destinat al reconeixement d’accions i iniciatives cíviques, individuals o col·lectives, o d’empreses a favor de la presència, l’ús i el prestigi públic de la llengua catalana. Les accions i iniciatives candidates a aquest premi hauran d’haver estat produïdes inicialment o parcialment en el període comprès entre el novembre del 2016 i el novembre del 2017.

-Les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

-El Secretariat de Premis d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental formularà també una proposta d’accions i iniciatives en aquest sentit.

17è Premi Jaume Camp de Sociolingüística 2017
Patrocinat per l’empresari Jaume Xicola.

Aquest premi guardona el millor treball d’investigació sobre sociolingüística, sigui des d’una perspectiva sincrònica o històrica, teòrica o aplicada, demolingüística o etnogràfica, referida a qualsevol àmbit geogràfic dels Països Catalans.

Dotat amb 3.000 euros. Condicions específiques dels treballs:

-Els treballs han de tenir una extensió mínima de 50 pàgines (format ISO A4), mecanografiats a un espai i mig i enquadernats. Se n’ha de presentar un exemplar imprès únic i en suport digital, mitjançant CD.

-Els dos suports han de portar les indicacions següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor i nom del premi i han d’anar acompanyats d’una declaració que el treball s’ajusta a aquestes condicions.

-Els treballs que hagin estat subvencionats o becats per Òmnium no podran optar a aquest premi.

-No es poden concedir premis ex aequo ni accèssits.

 

PREMI DE COMUNICACIÓ 

6è Premi Eugeni Xammar
Patrocinat per Elèctrica Canet

L’apartat dels premis de comunicació que fins al 2010 consistia en la convocatòria i lliurament de dos premis (l’un de periodisme i l’altre de televisió) va endegar aquell any una nova etapa en un de sol, que recupera el nom de l’insigne periodista i diplomàtic del Vallès Oriental Eugeni Xammar.

El premi s’atorga a periodistes, articulistes i/o mitjans de comunicació que hagin destacat per la seva contribució compromesa amb el lema d’Òmnium Cultural –llengua, cultura, país– i per una aposta per formats i models innovadors.

Dotat amb 600 euros. Condicions específiques: les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

El Secretariat de Premis d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental formularà també una proposta d’accions i iniciatives en aquest sentit.

Descarrega’t el pdf de les bases aquí.