Projectes

Premi Mercè Rodoreda

Bases

Òmnium Cultural i Fundació Enciclopèdia Catalana amb l’objectiu de prestigiar la literatura catalana i estimular la creació, convoquen el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions per a obres inèdites en català, d’acord amb les bases següents:

1. REQUISITS
Podran optar al Premi Mercè Rodoreda les obres de contes o narracions originals i inèdites, escrites en català. No seran tingudes en compte novel·les ni les obres ja premiades en altres concursos. La presentació d’una obra al Premi Mercè Rodoreda comporta, necessàriament, que l’autor o autora no en té compromesos els drets d’edició i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi pendent d’adjudicació.
No podran tornar a optar al premi les persones que ja hagin guanyat el premi en edicions precedents.

2 . FORMA DE PRESENTACIÓ
Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de discriminació, les obres s’han de presentar obligatòriament amb pseudònim. Un jurat independent farà la valoració dels originals rebuts sense conèixer la identitat dels autors o autores que els han presentat.

Per garantir l’anonimat, les obres han d’enviar-se per correu electrònic, en un arxiu PDF, a [email protected]. L’adreça de correu electrònic remitent no ha d’identificar l’autor o autora. El nom de l’arxiu i l’assumpte del correu han de ser obligatòriament el pseudònim.

Així mateix, caldrà lliurar-ne dues còpies en paper, degudament enquadernades, a la seu nacional d’Òmnium Cultural (Carrer Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona). A la coberta haurà de constar-hi el títol de l’obra i el pseudònim i especificar que l’obra concorre al Premi Mercè Rodoreda. També caldrà adjuntar un sobre tancat, amb el títol de l’obra i el pseudònim a l’exterior. A l’interior del sobre caldrà repetir el títol de l’obra i detallar el nom i cognoms de l’autor o autora i les seves dades de contacte (telèfon i correu electrònic).

Les obres presentades hauran de tenir una extensió mínima de 100 fulls Din-A4 (2.100 caràcters per full, aproximadament), i degudament relligats.

Òmnium Cultural tindrà custòdia d’aquestes pliques fins al moment d’adjudicació del premi. Posteriorment les destruirà, així com els originals de les obres que no hagin estat guardonades.

3. TERMINI D’INSCRIPCIÓ
El termini per formalitzar la inscripció i presentar la documentació clou el 8 de setembre de 2023. Això no obstant, es podran admetre aquells originals que hagin estat enviats per correu abans de la data límit, sempre que siguin rebuts en un termini que no alteri el desenvolupament normal del concurs.

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

4. JURAT I RESOLUCIÓ
L’adjudicació del premi anirà a càrrec d’un jurat independent i paritari, format per cinc persones de reconegut prestigi, i amb perfils diversos, provinents de l’àmbit humanístic, acadèmic, de la crítica literària, les llibreries o les biblioteques. La composició del jurat és pública i es pot consultar a la web d’Òmnium Cultural.

El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Si, tanmateix el jurat creu per unanimitat que cap de les obres presentades no assoleix a qualitat mínima per ser guardonada, el premi Mercè Rodoreda podrà no ser adjudicat. El premi no podrà ser dividit en cap cas. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La comunicació pública de l’adjudicació del Premi Mercè Rodoreda tindrà lloc durant la celebració de la Nit de Santa Llúcia, la Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, d’enguany. Un cop adjudicat el premi, no es retornaran els originals presentats.

5. PREMI
La dotació econòmica del Premi serà de 6.000 euros, import que serà considerat com bestreta a compte per la cessió dels drets d’explotació de l’obra guanyadora del Premi.

6. PUBLICACIÓ DE L’OBRA
L’atorgament del Premi comporta que l’autor o autora cedeix en exclusiva a Edicions Proa tots els drets d’explotació de l’obra guanyadora per a totes les llengües i per a tot el món i per a tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual. La cessió inclou entre d’altres els drets de reproducció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra índole; distribució en qualsevol format o suport i canal, i mitjançant venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma; comunicació pública a través de projecció audiovisual, representació escènica, emissió per radiodifusió, transmissió per cable, fibra òptica, amb fils o sense, sistemes telemàtics, digitals o online, incorporació en bases de dades o mitjançant qualsevol altre sistema; transformació, traducció, adaptació a obra audiovisual o dramàtica, o d’altres obres derivades; i en general, per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió coneguts fins al moment de l’atorgament del Premi, en tots els països i llengües del món.

L’autor o autora guardonat amb el Premi s’obliga a subscriure el contracte o contractes, i qualsevol document que sigui necessari, per formalitzar oportunament aquesta cessió, en què es recullin les condicions d’aquestes bases.

Edicions Proa podrà subscriure amb qualsevol altra companyia del seu grup, o amb tercers, els acords que resultin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en diverses modalitats o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa o mitjançant qualsevol societat del seu grup.

L’autor o autora de l’obra guardonada es compromet a implicar-se en la campanya de promoció del llibre, tot atenent els mitjans de comunicació i participant en les activitats i presentacions arreu del territori que es considerin oportunes per a aquesta finalitat.

7. DRET D’OPCIÓ PREFERENT SOBRE LES OBRES PRESENTADES
Edicions Proa tindrà una opció preferent durant un termini màxim de dos mesos per decidir la publicació de la resta d’obres presentades.

8. DADES PERSONALS
El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els autors en el marc del Premi Mercè Rodoreda és Òmnium Cultural i seran tractades per atendre la seva sol·licitud de participació en aquest certamen, d’acord amb el que preveu el reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en la legislació espanyola aplicable en dita matèria.

Les dades personals es conservaran per tot el termini durant el qual pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat derivada del Premi llevat que es sol·liciti la supressió de les dades i es podran comunicar a entitats vinculades a Òmnium Cultural per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment.

En qualsevol moment, es podrà revocar el consentiment i sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a [email protected]. En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Autoritat competent.

Barcelona, maig de 2023

.