Projectes

Premi Sant Jordi

Bases

1. Òmnium Cultural, entitat sense ànim de lucre, convoca la 64a edició del Premi Sant Jordi de novel·la, del qual n’és titular.
2. Poden optar al Premi Sant Jordi les novel·les originals i inèdites escrites en llengua catalana que no hagin estat guardonades amb anterioritat en altres premis o concursos. Els guanyadors edicions precedents no podran tornar a optar al premi.
3. La presentació d’una obra al Premi Sant Jordi comporta, necessàriament, que l’autor o autora no en té compromesos els drets d’edició o publicació i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi pendent d’adjudicació.

 

Forma de presentació

4. Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de discriminació, les obres s’han de presentar obligatòriament amb pseudònim. Un jurat independent farà la valoració dels originals rebuts sense conèixer en cap cas la identitat de qui els ha presentat.

5. Les obres han d’enviar-se per correu electrònic, en un arxiu PDF, a [email protected]. L’adreça de correu electrònic remitent no ha d’identificar l’autor o autora. A l’assumpte caldrà indicar el títol de l’obra presentada i el pseudònim.

6. També caldrà lliurar-ne dues còpies en paper, degudament enquadernades, a la seu nacional d’Òmnium Cultural (Carrer Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona). A la coberta haurà de constar-hi el títol de l’obra i el pseudònim i especificar que l’obra concorre al Premi Sant Jordi de novel·la. També caldrà adjuntar un sobre tancat, amb el títol de l’obra i el pseudònim a l’exterior. A l’interior del sobre caldrà repetir el títol de l’obra i detallar el nom i cognoms de l’autor o autora ii les seves dades de contacte (telèfon i correu electrònic).
Les obres presentades hauran de tenir una extensió mínima de 100 fulls Din-A4 (2.100 caràcters per full, aproximadament), i degudament relligats.

7. Òmnium Cultural tindrà custòdia d’aquestes pliques fins al moment d’adjudicació del premi. Posteriorment les destruirà, així com els originals de les obres que no hagin estat guardonades.

8. El termini de presentació d’originals es clourà el 8 de setembre de 2023. Això no obstant, es podran admetre aquells originals que hagin estat enviats per correu abans de la data límit, sempre que siguin rebuts en un termini que no alteri el desenvolupament normal del concurs.

9.  El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els autors en el marc del Premi Sant Jordi és Òmnium Cultural. La finalitat del tractament serà la de gestionar el Premi Sant Jordi. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones participants prestat mitjançant la seva participació. Les dades personals es conservaran fins a la finalització del Premi Sant Jordi llevat que es sol·liciti la supressió de les dades i es podran comunicar a entitats vinculades a Òmnium Cultural per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment. Es podrà revocar el consentiment i sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a [email protected]. En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Autoritat Competent.

Dotació i adjudicació

10. La dotació del Premi Sant Jordi és de 60.000 euros directes per a l’autor o autora de l’obra, sotmesos als impostos corresponents. Aquesta dotació serà aportada íntegrament per Òmnium Cultural.

11. L’adjudicació del premi anirà a càrrec d’un jurat independent i paritari, format per set persones de reconegut prestigi, i amb perfils diversos, provinents de l’àmbit humanístic, acadèmic, de la crítica literària, les llibreries o les biblioteques.

12. El jurat és escollit per la Junta Directiva d’Òmnium Cultural. El reglament del jurat i el mecanisme de selecció i renovació dels seus membres és públic i es pot consultar a la pàgina web d’Òmnium Cultural.

13. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada. En cap cas el premi no podrà ser dividit. Si, tanmateix, el jurat creu per unanimitat que cap de les novel·les presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi Sant Jordi podrà no ser adjudicat. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

14. La comunicació pública del Premi Sant Jordi tindrà lloc durant la celebració de la Nit de Santa Llúcia, la Festa Òmnium de les Lletres Catalanes. Un cop adjudicat el premi, no es retornaran els originals presentats.

Publicació de l’obra

15. L’obra guardonada amb el premi Sant Jordi 2023 serà publicada en règim de coedició per Òmnium Cultural i l’editorial guanyadora d’un concurs obert a totes les editorials del país.

16. L’atorgament del premi comporta que la persona guanyadora cedeix en exclusiva a Òmnium Cultural tots els drets d’explotació de l’obra per a totes les modalitats d’edició en qualsevol format o suport incloent-hi tota mena d’adaptacions, com les audiovisuals, les dramàtiques i radiofòniques, i la traducció a tots els idiomes. La persona guanyadora s’obliga a signar el contracte que sigui necessari per formalitzar oportunament aquesta cessió. Les entitats coeditores de l’obra (Òmnium Cultural i l’editorial adjudicatària) podran subscriure amb tercers els acords que calguin per fer-ne possible l’òptima explotació en les diverses modalitats o bé efectuar l’esmentada explotació directament.

17. La persona guanyadora es compromet a implicar-se en la campanya de promoció del llibre, tot atenent els mitjans de comunicació i participant en les activitats i presentacions arreu del territori que es considerin oportunes per a aquesta finalitat.

18. Qualsevol aspecte no tingut en compte en aquestes bases serà resolt per la Junta Directiva d’Òmnium Cultural.

19. La presentació dels originals aspirants al Premi Sant Jordi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

Barcelona, maig de 2023