Projectes

Premi Sant Jordi

El jurat

 • S_Skrabek_photo1652262803

  Simona Škrabec

  Escriptora, traductora i crítica literària
  Ljubljana, 1968

 • sebastia-alzamora

  Sebastià Alzamora

  Escriptor
  Llucmajor, 1972

 • Carme Vidal i Huguet

  Carme Vidal i Huguet

  Filòloga
  Torregrossa, 1965

 • Maria-Dasca

  Maria Dasca

  Professora i crítica 
  Tarragona, 1977

 • marcel-mauri

  Marcel Mauri

  Historiador, periodista, professor
  Badalona, 1977

 • sarrias-merce

  Mercè Sàrrias

  Dramaturga, guionista i periodista
  Barcelona, 1966

 • ManuelForcano

  Manuel Forcano

  Poeta, hebraista i traductor
  Barcelona, 1968

Reglament del jurat

COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat està integrat per cinc persones de diversos perfils i de reconegut prestigi professional dins l’àmbit de les lletres catalanes.

Aquestes persones hauran de ser independents del món editorial. Això és: no hauran de tenir vincles professionals, accionarials o cooperatius amb cap empresa editorial. 

La composició del jurat haurà de tenir en compte la paritat de gènere i, en la mesura que sigui possible, la diversitat generacional i territorial.

RENOVACIÓ DEL JURAT

Cada tres anys se substituiran els dos membres de més antiguitat del jurat. Els primers anys, i fins a renovar-ne els cinc membres inicials, se seguirà l’ordre alfabètic del primer cognom.

La cobertura dels llocs vacants es farà pel procediment següent:

Proposta de candidats:
Cada membre cessant del jurat podrà proposar el nom d’un/a candidat/a i el comunicarà a la Junta Directiva d’Òmnium Cultural. 

Els membres de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural o les seves comissions també podran proposar candidats.

Els noms proposats hauran de garantir que el jurat resultant segueixi complint els requisits expressats en el punt I d’aquest reglament.

Elecció
La Junta Directiva procedirà a elegir els nous membres del jurat d’entre tots els candidats rebuts o proposar-ne de nous si ho considera oportú. 

Les vacants en el jurat que es produeixin per renúncia, defunció, incompatibilitat o qualsevol altra causa que no sigui l’esgotament del mandat, també seran cobertes mitjançant aquest procediment.

REUNIÓ, DELIBERACIÓ I ATRIBUCIONS DEL JURAT


El jurat del Premi Sant Jordi de novel·la es reunirà, com a mínim una vegada, dins el període de quinze dies previs a la celebració de la Nit de Santa Llúcia. Si el mateix jurat o els organitzadors ho consideren necessari, el jurat es podrà reunir en més ocasions.

Perquè el jurat resti vàlidament constituït, caldrà que assisteixin a les reunions, com a mínim, quatre dels seus cinc membres. En cas que no s’arribés a aquest nombre, el jurat haurà de tornar-se a reunir, en segona convocatòria, dins les quaranta-vuit hores següents a la seva convocatòria. En aquest cas el quòrum s’establirà en tres membres.

Els membres del jurat hauran d’assistir a les reunions, o bé presencialment o bé a través de videoconferència. La delegació de vot no és vàlida. Els membres que no hagin assistit a les reunions no podran recórrer el veredicte resultant.

Els membres del jurat tindran a la seva disposició totes les obres presentades i un informe d’un lector professional de cadascuna de les obres.

El veredicte del jurat serà adoptat per consens i, si no és possible, per majoria dels membres assistents a les reunions convocades a aquests efectes.

Les deliberacions del jurat i el vot dels seus membres seran secrets.

El membre de menor edat actuarà com a secretari del jurat. La seva tasca consistirà en la redacció de les actes, que hauran de ser signades per tots els membres assistents a la reunió.

El president o presidenta d’Òmnium Cultural, o la persona en qui delegui, podrà assistir a la reunió plenària del jurat amb veu però sense vot.

La tasca del jurat serà remunerada.

Formar part del jurat implica acceptar el que estableix aquest reglament.

Tots els dubtes sobre la interpretació o aplicació d’aquest reglament, així com les situacions o casos que no hi són previstos, seran resolts per la Junta Directiva d’Òmnium Cultural amb caràcter d’urgència i de forma inapel·lable.

Barcelona, març de 2019